Effektiv hantering av leveranskedjan är nyckeln till framgång. Den omfattar allt från att ta in material till tillverkning och leverans av färdig produkt ut mot kund. Och logistik – transport, lagerhållning och distribution – är en avgörande länk. Ta del av nio tips för att få till en riktigt bra supply chain!

1. Vad är en supply chain?

Supply Chain Management (SCM) handlar om att optimera sina material- och informationsflöden. Men även hela servicekedjan. Det är ett arbetssätt där alla, leverantörer och logistikpartners till exempel, har en egen roll och uppgift. Leveranskedjans struktur är företagsspecifik: den beror bland annat på produkt, bransch och kund. Grundidén är samarbete och kommunikation mellan alla parter för att minimera kostnader och maximera kundvärdet.

Supply chain och logistik är närliggande begrepp. Logistik är vanligtvis relaterat till hanteringen av ett företags materialflöden, och leveranskedjan täcker hela samarbetsnätverket.

2. Optimering av din leveranskedja

Att optimera leveranskedjan är strategiskt och handlar om hur logistiken är organiserad och kan utvecklas på lång sikt. Men även om att driva praktisk operativ verksamhet med transport, lagerhållning och distribution. Grundtanken är att på ett kostnadseffektivt sätt säkerställa tillgängligheten av produkter till kund. Det uppnås när kedjan ses som en helhet i stället för enskilda delar. Optimering syftar bland annat till att effektivisera processer och förkorta ledtider. Viktiga verktyg är informationsöverföring i realtid och samarbete mellan olika aktörer. Ett bra samarbete skapar tillförlitliga transporter, flexibilitet och kostnadseffektivitet.

3. En hållbar leveranskedja

Leveranskedjan har en stor inverkan på miljö och samhälle. Den ökade miljömedvetenheten påverkar och syns i logistikkedjan – större fokus läggs på att utveckla transportkedjan så att varutransporterna belastar miljön så lite som möjligt. Leverantörer av logistiktjänster kan minimera transporternas miljöpåverkan på flera olika sätt. Här är några exempel:

● Fossila bränslen fasas successivt ut och vi går över till nya energiformer.

● En flotta med större transportkapacitet minskar behovet av transporter.

● Ruttplanering, beläggningsgrad och förarnas körstil påverkar mängden utsläpp som orsakas av transporter.

4. Supply chain och riskhantering

Riskhantering innebär att du tar beslut om åtgärder för att minimera risker och de skador som uppstår till följd av dem. Risker måste identifieras och bedömas för att kunna hanteras. Varje leveranskedja är unik, så riskerna måste alltid bedömas från fall till fall. Ökningen av varuflöden och transportvolymer i kombination med minskningen av lagrings- och säkerhetslager har gjort riskhanteringen ännu viktigare. Globala kriser som covidpandemin och ekonomisk turbulens har varit ett tufft test för leveranskedjornas motståndskraft.

5. Spårbarhet

Transparens i leveranskedjan kräver information, standardiserade processer och kartläggning av leveranskedjan. DiTransparens i leveranskedjan kräver information, standardiserade processer och kartläggning. Digitaliseringen och den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt att övervaka varuflödena ännu mer exakt. Spårbarhet och övervakning av försändelser är en viktig del av supply chain-hanteringen. Det ger bättre insyn i hela kedjan och gör det lättare att hantera den på ett effektivt och flexibelt sätt. Ökad spårbarhet kan bland annat:

● förbättra leveranskedjans prestanda

● minska riskerna och

● öka kundnöjdheten.

6. Digitalisering i leveranskedjan

Digitalisering är inte ett nytt fenomen, men betydelsen ökar hela tiden. Tekniken har möjliggjort nya typer av affärsmodeller, och den har också revolutionerat hanteringen av logistiken och leveranskedjan. Ny teknik används bland annat för att prognostisera efterfrågan, optimera och automatisera processer och hantera avvikelser. På så sätt kan bland annat 1) varuleveranser effektiviseras 2) lastnivåer för transporter ökas och 3) kundservicen förbättras.

7. Globaliseringen och de internationella leveranskedjorna

Globaliseringen har gjort att leveranskedjorna har vuxit. De har blivit alltmer internationella, eftersom företagen har flyttat produktion och annan verksamhet utomlands. Fördelarna är: mångsidiga upphandlingsalternativ, bredare marknader och stordriftsfördelar. Eftersom leveranskedjorna har blivit längre har betydelsen av internationella handelsbestämmelser och riskhantering blivit viktigare. Hanteringen av den globala leveranskedjan kräver optimering och utveckling av transport, lagring och distribution. När marknadsområdet är hela världen är det ännu viktigare att produkterna finns på rätt plats vid rätt tidpunkt.

8. En ”lean” leveranskedja

En ”lean” supply chain har som mål att varor eller produkter levereras till kunden effektivt och flexibelt. Det

En ”lean” supply chain har som mål att varor eller produkter levereras till kund effektivt och flexibelt. Inom logistiken innebär lean thinking att leveranskedjan planeras så att slöseri med resurser undviks. Det vill säga på ett så effektivt sätt som möjligt. Ett annat viktigt mål är att öka flexibiliteten i leveransprocessen. Fokus är helt enkelt att minimera slöseri, optimera effektivitet och maximera värdet i logistiken.

Agila metoder prioriterar anpassningsförmåga och lyhördhet för snabbt föränderliga marknader. Tillsammans skapar lean och agila metoder en leveranskedja som snabbt kan svara på kundernas behov och förkorta leveranstiderna.

9. Välj en pålitlig leveranspartner

Leverantörer av logistiktjänster (LSP) erbjuder tjänster som transport, spedition och lagerhållning, men även hela logistikprocessen. För närvarande går trenden mot heltäckande logistikoutsourcing, som omfattar allt från planering och ledning till implementering. Logistik bör implementeras på en one-stop-shop-basis, så att du bara behöver kommunicera med en tjänsteleverantör. Detta understryker vikten av att välja rätt logistikpartner: välj en pålitlig transportör vars högkvalitativa och effektiva servicenätverk täcker hela världen.