Klimatneutralt, fossilfritt, hållbart och nollemission. Begreppen är många. Men vad betyder de egentligen? Kolla in vårt hållbarhetslexikon.

En solig björkskog och högt grönskade gräs.
Hållbarhet

Biobränslen
Växter, matavfall och liknande är grunden för biobränslen. Eftersom biobränsle är en del av det naturliga kretsloppet tillförs inte extra koldioxid till atmosfären när de förbränns. Därför ökar det inte växthuseffekten och räknas som ett förnybart bränsle. Exempel på biobränslen är biodiesel (HVO och RME). Läs mer om vår resa mot fossilfrihet.

Fossila bränslen
Bensin, diesel, olja, naturgas och kol är exempel på fossila bränslen. Fossila bränslen består av organiska kol- och väteföreningar, det vill säga döda växter och djur, som dött och blivit liggande i sedimentlager där de utsatts för ökande tryck och temperatur och då omvandlats till kol, olja och gas. När fossila bränslen eldas upp släpps stora mängder koldioxid ut i atmosfären vilket bidrar till att värma upp vår planet.

Fossilfria bränslen
Till de fossilfria energislagen räknas de som är oberoende av fossila bränslen. Det innefattar förnybar energi som sol, vind och vattenkraft, men också kärnkraft.  Återvunnen värme från till exempel fjärrvärme ligger i gränslandet mellan förnybart och fossilt eftersom energin skapas genom att förbränna både förnybart bränsle så som papper och plast som är gjord av fossila råvaror.

Förnybar energi
Solkraft, vindkraft, vattenkraft och biokraft skapar energi som ständigt förnyas och som inte tar slut. Här i Sverige kommer den förnybara energin framför allt från vattenkraft, vindkraft och biobränsle.

Hållbarhet
Hållbarhet handlar om grundläggande mänskliga rättigheter i kombination med de naturliga systemens förmåga att förse oss med naturresurser. Målet är att människans liv ska kunna levas, men med respekt för att vår planet har begränsade resurser. Så att även framtida generationer kan få sina behov tillgodosedda. Hållbar utveckling knyter ihop hållbarhet i ekosystemen med de sociala och ekonomiska utmaningar som mänskligheten står inför.

Klimatneutral
Att någonting är klimatneutralt innebär att det har noll inverkan på klimatet. Det kan uppnås genom att eliminera klimatpåverkan från till exempel en transport genom att ställa om till fossilfri teknik. I de fall där alla förutsättningar inte finns på plats ännu väljer många att klimatkompensera för de utsläpp man ännu inte hunnit eliminera.

Klimatkompensation
Att klimatkompensera, klimatbalansera eller klimatneutralisera är ett sätt att försöka hantera klimatpåverkan från utsläpp av växthusgaser med minskade utsläpp någon annanstans. Ofta genom att betala för lika många kilo eller ton koldioxidutsläpp som en transport, till exempel, har orsakat. I vårt fall går pengarna till projekt som bidrar till minskade utsläpp – som utan investeringen inte skulle ha genomförts. Läs mer om vår klimatkompensation.

Koldioxidavtryck
För att beräkna mängden utsläpp av växthusgaser som orsakas av till exempel ett företag, går det att titta på koldioxidavtrycket. Koldioxidavtrycket säger hur mycket koldioxid som släpps ut av verksamheten. Koldioxidavtryck delas in i Scope 1-3, där Scope 1 är direkta utsläpp från verksamheten, Scope 2 är indirekta utsläpp som är kopplade till förbrukning av el, värme och kyla och Scope 3 är utsläpp från inköpta tjänster. I vårt fall åkerier, rederier och flygbolag.

Nollemission
Emissioner betyder utsläpp av växthusgaser som går ut i atmosfären. Att uppnå nollemission innebär alltså att inga föroreningar eller växthusgaser släpps ut från till exempel ett fordon. Motorer med nollemissioner är i de allra flesta fall drivna av el och vätgas.