Globaalissa taloudessa tehokas toimitusketjun hallinta on avain menestykseen. Toimitusketju kattaa kaikki yrityksen toiminnot raaka-aineiden hankinnasta tuotteiden valmistukseen ja toimittamiseen asiakkaille. Logistiikka – kuljetukset, varastointi ja jakelu – on bisneskriittinen lenkki tässä arvoketjussa. Lue lisää, mistä hyvä toimitusketjun hallinta muodostuu.

1. Mikä on toimitusketju?

Toimitusketjun hallinta (Supply Chain Management, SCM) tarkoittaa materiaali- ja tietovirtojen ja koko palveluketjun optimointia. Kyseessä on verkostomainen toimintatapa, jossa jokaisella, kuten toimittajilla ja kuljetuskumppaneilla on oma roolinsa ja tehtävänsä.

Toimitusketjun lopullinen rakenne ja muoto on yrityskohtainen: se riippuu muun muassa tuotteista, toimialasta ja asiakkaista. Perusajatus on aina sujuva yhteistyö ja viestintä kaikkien osapuolien välillä, ja siten kustannusten minimointi ja asiakasarvon maksimointi.

Toimitusketju ja logistiikka ovat käsitteinä lähellä toisinaan. Logistiikka liittyy yleensä yhden yrityksen materiaalivirtojen hallintaan, ja toimitusketju kattaa koko yhteistyöverkoston.

2. Toimitusketjun optimointi

Toimitusketjun kehittäminen on strateginen menestystekijä, eli miten logistiikka organisoidaan ja miten sitä kehitetään pitkällä aikavälillä. Se on myös käytännön operatiivisen toiminnan ja logistiikan pyörittämistä, kuten kuljetuksia, varastointia ja jakelua.

Perusajatus on varmistaa tuotteiden saatavuus asiakkaille kustannustehokkaasti. Se onnistuu, kun toimitusketjua lähestytään kokonaisuutena, eikä keskittyä yksittäisten osien viilaamiseen.

Optimoinnilla pyritään muun muassa prosessien virtaviivaistamiseen ja läpimenoaikojen lyhentämiseen. Tärkeitä työkaluja tässä ovat reaaliaikainen tiedonvälitys ja yhteistyö eri toimijoiden välillä.

Hyvä yhteistyösuhde kumppanien mahdollistaa luotettavat kuljetukset, joustavan toiminnan ja kustannustehokkuuden.

3. Kestävä toimitusketju

Toimitusketjut ovat tärkeä osa taloutta, ja niillä on suuri vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Ympäristötietoisuuden kasvu vaikuttaa ja näkyy myös logistisessa ketjussa.

Sen myötä on alettu puhua “vihreästä logistiikasta”, joka ottaa huomioon kestävän kehityksen. Yksi keskeisistä ajatuksista on kehittää kuljetusketjua niin, että tavaroiden kuljettaminen kuormittaa ympäristöä mahdollisimman vähän.

Logistiikkapalvelujen tarjoajilla on monia keinoja kuljetusten ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Tässä vain muutamia esimerkkejä:

  • Fossiilisista polttoaineista luovutaan asteittain ja siirrytään käyttövoimissa uusiin energiamuotoihin.
  • Suuremman kuljetuskapasiteetin kalusto vähentää kuljetusten tarvetta.
  • Reittisuunnittelu, täyttöaste ja kuljettajien ajotapa vaikuttavat kuljetuksista aiheutuvien päästöjen määrään.

Lue lisää: Kestävä kuljetus kaupungeissa: välitavoite kohti ilmastoneutraaleja globaaleja kuljetuksia

4. Toimitusketjun resilienssi ja riskienhallinta

Riskienhallinta tarkoittaa päätöksiä ja toimia, joilla riskejä ja niistä koituvia haittoja minimoidaan. Riskit on tunnistettava ja arvioitava, jotta niitä voi hallita. Jokainen toimitusketju on samoista periaatteista huolimatta erilainen, joten myös riskit on aina arvioitava tapauskohtaisesti.

Turvallisuuden ja toimitusvarmuuden merkitys korostuu koko ajan. Tavaravirtojen ja kuljetusmäärien kasvu sekä varastoinnin ja varmuusvarastojen määrän vähentäminen on tehnyt riskienhallinnasta entistäkin tärkeämpää. 

Globaalissa maailmassa ja taloudessa uhkien vaikutukset heijastuvat kaikkialle. Maailmanlaajuiset kriisit, kuten COVID-pandemia ja talouden turbulenssi ovat olleet kova testi toimitusketjujen resilienssille.

5. Toimitusketjun läpinäkyvyys

Toimitusketjun läpinäkyvyys edellyttää tiedon jakamista, standardoituja prosesseja ja toimitusketjun kartoitusta. Digitalisaatio ja teknologian kehitys on mahdollistanut sen, että tavaravirtoja voidaan seurata entistä tarkemmin.

Lähetysten jäljitettävyys ja seuranta on tärkeä osa toimitusketjun hallintaa. Näin yritykset saavat paremman näkyvyyden läpi koko ketjun, ja ne voivat hallita sitä tehokkaammin ja joustavammin. Tämä muun muassa…

  • parantaa toimitusketjun suorituskykyä,
  • vähentää riskejä ja
  • nostaa asiakastyytyväisyyttä.

6. Digitalisaatio toimitusketjussa

Kehitys on viemässä kohti digitaalisia toimitusketjuja. Esimerkiksi logistiikassa lähetysten seuranta on sähköistynyt. Reittien suunnittelu ja optimointi on tehostunut, kun ajoneuvoja voidaan seurata reaaliajassa.

Digitalisaatio ei ole enää ilmiönä uusi, mutta sen merkitys kasvaa koko ajan. Teknologia on mahdollistanut uudenlaisia liiketoimintamalleja, ja se on mullistanut myös toimitusketjun hallinnan.

Logistiikassa uutta teknologiaa on hyödynnetty esimerkiksi kysynnän ennustamisessa, prosessien optimoinnissa ja automatisoinnissa sekä poikkeamien hallinnassa. Näin voidaan muuan muassa 1) tehostaa tavaroiden toimituksia, 2) nostaa kuljetuksien täyttöasteita ja 3) parantaa asiakaspalvelua.

7. Globalisaatio ja kansainväliset toimitusketjut

Globalisaatio on laajentanut toimitusketjuja. Se on tehnyt niistä yhä kansainvälisempiä, kun yritykset ovat siirtäneet tuotantoa ja muita toimintojaan ulkomaille. Tuotannon keskittyminen on kasvattanut kuljetustarpeita.

Hyödyt ovat merkittävät: monipuolisemmat hankintavaihtoehdot, laajemmat markkinat ja suuruuden ekonomia. Kun toimitusketjut ovat pidentyneet, kansainvälisten kauppasäännösten ja riskienhallinnan merkitys on korostunut.

Kansainvälisen toimitusketjun hallinnassa tarvitaan kuljetuksen, varastoinnin ja jakelun optimointia ja kehittämistä. Kun markkina-alueena on koko maailma, on entistäkin tärkeämpää, että tuotteet ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

8. Lean-toimitusketju

Lean-toimitusketju on lähtökohtaisesti hyvin toimiva toimitusketju: tavara tai tuote toimitetaan asiakkaalle mahdollisimman tehokkaasti ja joustavasti. Se tarkoittaa mahdollisimman vähän hukkaa ja hävikkiä matkan varrella.

Logistiikassa lean-ajattelu tarkoittaa toimitusketjun suunnittelua niin, että vältetään resurssien hukkaa eli ollaan mahdollisimman tehokas. Toinen keskeinen tavoite on toimitusprosessin joustavuuden lisääminen.

Lean-ajattelu keskittyy logistiikassa turhan minimoimiseen, tehokkuuden optimointiin ja arvon maksimointiin. Agile-toimintatavat asettavat etusijalle sopeutumiskyvyn ja reagoinnin nopeasti muuttuviin markkinoihin.

Yhdessä lean- ja agile-lähestymistavat luovat toimitusketjun, joka pystyy nopeasti vastaamaan asiakastarpeisiin ja lyhentämään toimitusaikoja.

9. Valitse luotettava logistiikkakumppani

Logistiikkapalveluyritykset tarjoavat palveluita, kuten kuljetuksia, huolintaa ja varastointia mutta myös koko logistiikkaprosessin ulkoistamista. Tällä hetkellä trendi on kohti kokonaisvaltaista logistiikan ulkoistamista, joka kattaa kaiken suunnittelusta ja hallinnasta ja toteutukseen.

Logistiikka kannattaa toteuttaa yhden luukun periaatteella, jolloin ei tarvitse olla yhteydessä kuin yhden palveluntarjoajan kanssa. Tämä korostaa oikean logistiikkakumppanin valinnan merkitystä. Valitse luotettava kuljetuskumppani, jonka laadukas ja tehokas palveluverkosto kattaa koko maailman.