DB Schenker kuljettaa kierrätysmateriaaleja suoraan lähettäjiltä vastaanottajille. Toiminta on tarkasti säädeltyä. Kaikilla osapuolilla pitää olla luvat kunnossa ja tarkka tieto kuljetettavista tuotteista, jotta materiaalit saadaan toimitettua ja käsiteltyä oikein ja turvallisesti.

DB Schenker kuljetti aiemmin kierrätysmateriaaleja osittain myös kappaletavaraliikenteen seassa. Nyt kuljetukset hoidetaan vain osa- tai kokokuormina suoraan vastaanottajille.

”Kun kierrätysmateriaaleja kuljetetaan ilman terminaalikäsittelyä, toimitus sujuu usein aiempaa nopeammin”, toteaa DB Schenkerin kotimaan suorista kuljetuksista vastaava Head of Direct Domestic Lasse Nykänen.

DB Schenker noudattelee kuljetusten uudelleen järjestelyssä kansainvälisesti yleistä käytäntöä.

”Jäteluokiteltuja materiaaleja ei kannata käsitellä ketjussa montaa kertaa. Terminaaleissa voi myös olla tavaroita, joita ei haluta tai voida edes tilapäisesti säilyttää samoissa tiloissa jätejakeiden kanssa”, sanoo DB Schenkerin turvallisuusneuvonantaja Heli Hörkkö.

Jätteiden sijasta pitäisikin oikeastaan puhua kierrätysmateriaaleista tai jäteluokitelluista materiaaleista.

”Yhden jäte on toisen raaka-aine”, Hörkkö muistuttaa.

Lähettäjän tunnettava jätejae

Jos asiakkaalla on tarve jätejakeen kuljettamiseen, DB Schenker selvittää, onko sillä edellytyksiä tehtävän hoitamiseen.

DB Schenker kuljettaa vain materiaaleja, jotka on pakattu, ja pakkauksia voi käsitellä koneellisesti. Osa kuljetuksista suuntautuu ulkomaille.

”Suuri osa kuljetettavista tuotteista, kuten elektroniikkalaitteet, kiertävät uusiokäyttöön. Kuljetamme myös paljon esimerkiksi kartonkia ja erilaisia rakennusten osia rakennustyömailta”, Nykänen kertoo.

Erilaisia jätejakeita on koottu EU:n jäteluetteloon, jossa kullekin jakeelle on annettu oma kuusinumeroinen EWC (European Waste Code) -koodi. Luettelosta löytyy parikymmentä pääluokkaa ja niiden alla lukuisa määrä erilaisia jätejakeita.

 • Jätejakeen lähettäjän on tiedettävä, mistä materiaalista on kyse.
 • Sen jälkeen määritetään, voidaanko jätteet siirtää noudattamalla kevennettyä niin kutsuttua vihreää siirtomenettelyä (Green Control Procedure) vai raskaampaa keltaista siirtomenettelyä (Amber Control Procedure).

Ennen kuljetustehtävän vastaanottamista selvitetään myös:

 • Onko jätejakeella vaarallisuusluokitus?
 • Ovatko lähettäjän vakuudet kunnossa?
 • Asettaako viranomainen vaatimuksia reititykselle?
 • Vaaditaanko jätejakeelle siirtoasiakirjaa?

Kuljettajilla ohjeet jätejakeiden käsittelyyn

DB Schenker on antanut ohjeet kuljettajille ja kuljetusliikkeille siitä, kuinka jätejakeet tulee kuormata, kuljettaa ja purkaa. Kuljettajien on tarkistettava, että materiaalit on pakattu kunnolla ja pakkaukset merkitty määräysten mukaisesti. 

Jätejakeen lähettäjän, rahdinkuljettajan ja ajoneuvon kuljettajan on pidettävä huoli siitä, että kuljetuksesta on laadittu lainsäädännön mukainen siirtoasiakirja tai vastaavat tiedot sisältävä kuljetusasiakirja. Siirtoasiakirja kulkee kuljetuksen aikana rahtikirjan liitteenä.

”Siirtoasiakirja voidaan tuottaa myös sähköisenä. Sähköinen Jätehuoltokompassipalvelu on kuitenkin vielä käyttöönottovaiheessa. Siksi DB Schenkerin jätejakeiden kuljetuksissa käsitellään toistaiseksi paperidokumentteja”, Hörkkö sanoo.

Siirtoasiakirjoja on käytettävä, kun kuljetetaan vaarallisia jätteitä, pysyviä orgaanisia yhdisteitä sisältäviä ns. POP-jätteitä, saostus- ja umpisäiliölietteitä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteitä, rakennus- ja purkujätteitä sekä pilaantuneita maa-aineksia.

Jätteiden siirtoon maasta toiseen tarvitaan pääsääntöisesti aina jätteen siirtolupa ja siirtoasiakirja. Jätteen siirto voi olla myös kokonaan kielletty.

Kuljetus ja käsittely ilman riskiä

Jätejakeiden siirtojen säätely ja valvonta saattaa tuntua raskaalta. Viranomaiset haluavat kuitenkin varmistaa, että kuljetettavat materiaalit päätyvät asianmukaiseen käsittelyyn eikä siirto aiheuta riskiä ympäristölle tai vaaranna ihmisten terveyttä.

”Kiertotaloudella on Suomessa runsaasti potentiaalia. Toiminnan harjoittaminen helpottuu vähitellen, kun tietoa ja osaamista karttuu ja digitaaliset työkalut kehittyvät”, Hörkkö korostaa.

DB Schenker neuvoo asiakkaita jätejakeiden toimittamiseen liittyvissä asioissa. Hörkkö kuitenkin kannustaa asiakkaita tutustumaan säätelyyn ja kuljetusvaatimuksiin myös hiukan etukäteen. Lähtökohtana on se, että jätejakeen tuottaja tietää, mitä lähetettävä materiaali on.

Ympäristöministeriöllä ja Suomen Ympäristökeskuksella (Syke) on erinomaiset nettisivut, joissa kerrotaan jätteiden siirroista ja tarvittavista luvista. Syken asiantuntijoille voi myös soittaa”, Hörkkö neuvoo.

Jätejakeen siirtoa suunniteltaessa on ensin selvitettävä:

 • Mikä jätejae / EWC-koodi
 • Jätejakeen tyyppi: Green Procedure vai Amber Procedure
 • Mahdollinen vaarallisuusluokitus
 • Luvat siirtoon kunnossa
 • Tarvittava jätevakuus
 • Vaatiiko viranomainen kuljetukselle tietyn reitityksen
 • Tarvitaanko siirtoasiakirja

Hyödyllistä lisätietoa: