EU:s högkvarter i Bryssel syns i bakgrunden. I förgrunden vajar tre EU-flaggor på sina flaggstänger. EU-flaggorna är blå med gula stjärnor.
Senast år 2045 ska Sverige vara fritt från utsläpp av växthusgaser. Det betyder att utsläppen från transportsektorn måste vara nere på noll till dess.

Situationen är akut. Hela världens klimatarbete måste öka. Och för att nå målen krävs bland annat en omfattande elektrifiering av vägtransporterna. För att påskynda arbetet inrättade regeringen år 2020 en kommission som i höst avslutar sitt arbete.

Senast år 2045 ska Sverige vara fritt från utsläpp av växthusgaser. Det betyder att utsläppen från transportsektorn måste vara nere på noll till dess. Samtidigt genererar samma sektor runt en tredjedel av de totala växthusgasutsläppen. Och där står vägtransporterna för så mycket som drygt 90 procent av utsläppen.

Piska på omställningsarbetet

För att skynda på omställningen och skapa de bästa förutsättningarna tillsatte regeringen en elektrifieringskommission med uppdrag att påskynda arbetet med att bland annat elektrifiera tunga vägtransporter. Kommissionen tillsattes år 2020 med ett uppdrag på två år.

– Elektrifieringskommissionens uppdrag är att påskynda elektrifieringen av transportsektorn och bland annat identifiera åtgärder som olika aktörer kan göra. Elektrifieringskommissionens olika initiativ som elektrifieringslöften och handlingsplanen ”Eldrivna transporter på väg” involverar åtaganden från många aktörer i samhället. Vi ser nu också ett växande intresse för elektrifiering av regionala godstransporter med lastbil runt om i landet. Ett tydligt exempel är att Energimyndigheten fått in nästan 150 ansökningar om regionala elektrifieringspiloter från samtliga län, säger Anna Ullström, kanslichef för Elektrifieringskommissionens kansli på Infrastrukturdepartementet.

Elektrifieringskommissionen har en rådgivande funktion för regeringen och har bland annat gjort inspel till den nationella elektrifieringsstrategin. Nu är fokus på att genomföra elektrifieringsstrategin och bland annat skapa former för mer proaktiv planering, även på kommunal och regional nivå.

– Kommunerna har en viktig roll i arbetet med att möjliggöra elektrifieringen, inte minst när det gäller frågor om planering av hur mark används. I arbetet med att genomföra elektrifieringsstrategin ingår också att utveckla elnäts-, energi- och samhällsplanering på regional och kommunal nivå för en kraftfull elektrifiering. Kommunerna är också ofta ägare av såväl fastighetsbolag som hamnar och energibolag. Många kommuner jobbat aktivt med frågor om laddinfrastruktur och har bra lösningar som de kan dela med sig av till andra, vilket är väldigt positivt, säger Anna Ullström.

DB Schenker en av aktörerna

DB Schenker är en stor del transportsektorn, med ett nätverk som spänner över hela världen. Logistikjättens globala mål är att alla transporter; sjö, flyg och land, ska vara klimatneutrala 2040. Under 2021 minskade DB Schenker i Sverige sina utsläpp av växthusgaser från landtransporter med 57 procent (basår 2006).

Elektrifieringskommissionens och drygt 260 företag och regioner runt om i landet har tagit fram 18 elektrifieringslöften för att påskynda elektrifieringen av de regionala godstransporterna med lastbil. DB Schenker är en av aktörerna som ställer sig bakom initiativet.

– Elektrifieringen är ett huvudspår i vår strategi för omställning till fossilfrihet, säger Hanna Melander. När vi går över till el blir vi helt utsläppsfria, vilket är målet för hela vår globala koncern, säger Hanna Melander, hållbarhetschef på DB Schenker.


Tillsammans med regioner, länsstyrelser och näringsliv presenterade regeringen under året 18 elektrifieringslöften med konkreta åtaganden för att påskynda elektrifie­ringen av regionala godstransporter.

👉 Klicka här för att se alla löften i sin helhet

“Elektrifieringen är ett huvudspår i vår strategi för omställning till fossilfrihet”

Hanna Melander, hållbarhetsansvarig på DB Schenker


Vi bryr oss om människor och miljö

Ja, vi bryr oss faktiskt. Det betyder att vi kollegor stöttar och hjälper varandra för att skapa så bra lösningar som möjligt för dig som kund. Och lösningar som är så bra som möjligt för vår planet och dess invånare. Den snabba teknikutvecklingen inom transporter hjälper oss att hela tiden komma närmare vårt mål – att helt slopa fossila bränslen.